Interesujący przypadek znalezienia żywych wszołów (Mallophaga) na mewach śmieszkach (Larus ridibundus L) będących w stanie rozkładu

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith