• Upgraded to latest Scratchpad release 2.9.2

Deltamethrin'in Doğal Enfeste Ratlarda (Rattus rattus) Polyplax serrata'ya Etkisi

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:2002
Authors:Gökçen, A, Dik, B, Uslu, U
Journal:Türkiye Parazitoloji Dergisi
Volume:26
Issue:1
Pagination:64 - 66
Date Published:Sept 2001
Keywords:Deltamethrin, rats
Abstract:

ÖZEl: Bu çalıŞma Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanlan Üniıesi'nde bulunan ratlardıki PııIl,plu,şeil?r.., ya karşı deltaınethrinin etkisini araşhrınak aınacıyla yapülnxştır. Ünitede bulunan ve P. serrata ile doğal enfeste 60 rat, farklı yaş ve cinsiYetlerine göre her biri l2 adet rattan oluşan 5 gruba aynldı. Yaş, cinsiyet ve gebelik durumuna göre dön gruba ayrlan tedavi gruPlıırıı-ıdaki ratlara Butox (Deltamethrin) Vo 0.2 oranında sulaııdırıIarak püsküftme tarzınrla uygulandı. Beşinci grup konn.oi olarak bıraklldı. Tedaviden sıınra yapılan biıinci ve dördüncü gün muayenelerin<le tedavi grubundaki ratlarcla hiçbir carı]ı bite rastlanııaclı. Diğer taraftan, kontrol grubundaki Iatla-rda bitlerin canlı ve hareketli olduklan görülrlü. Sonuç olarak, deltaınethrinin uygulanan dozıla, ratlarda bulunan P. serrata' ya karşı 7o l00 etkili olduğu gözlenmiş ve herhangi bir yan etki görülmeıniştir.

English title: The Effect of Deltamethrine on Polyplax serrata Found on Naturally Infested Rats (Rattus rattus)

Abstract: This stııdY was carried out to deternine the efficacy of de]tanethrine on Prı\,1ılruc serrtıttı foıınd, on naturally infesrecl rats at the depaıtn-]ent of Experimental Aniınal Research Llnit, Faculty of N4edicine, University of Selcuk. Sixty rats^ naturally infesıed by P. ,ıerrala, rvere dividcd into l'ivc groups (eacl-ı group containing l2 rats) ofdifferent ages aı-ıd genders. Four groups wcre trcated with 0,27c butox (deltaınethrilıe) spraying. The fifth group was kept as a control. No lice were founcl on the rats of the four tü'eatmeı-üt grouPs 24 hours and 4 days after treatinent, On the oıher hand, living lice were found on the rats in the controi gıoup. lt lvas colıcluded that delta]rlethdne was l00 % effective against PoŞplas; serrata on the rats at the dose given abı.ıve aııd no side cffects were observed.

URL:http://phthiraptera.info/sites/phthiraptera.info/files/94416.pdf
File attachments: 
Tue, 2018-07-31 11:20 -- Yokb
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith