The Epidemiology of Scabies and Pediculosis in Kayseri

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:2018
Authors:Ü. Çetinkaya, Şahin, S., Ulutabanca, R. Özlem
Journal:Turkiye Parazitol Derg
Volume:42
Issue:2
Pagination:134 - 137
Date Published:06-2018
Keywords:Kayseri, pediculosis, scabies
Abstract:

Paper in Turkish, title: Kayseri İlinde Scabies ve Pediculosis Epidemiyolojisi

Amaç: Bu çalışmada, Kayseri ilinde görülen scabies ve pediculosis olguları değerlendirilerek ülkemizdeki epidemiyolojik verilere katkı sağ- laması amaçlanmıştır.
Yöntemler: Bu çalışmaya ait verilere Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden ulaşılmıştır. Çalışmada scabies ve pediculosis olgularının yaş, cin- siyet ve yıllara göre dağılımı retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Ocak 2006 ile Nisan 2017 tarihleri arasında Kayseri merkez ve çevre illerinden toplam 3908 scabies; 4762 pediculosis olgusu bildi- rildiği tespit edilmiştir. Her iki enfestasyonda da kadın olgu sayısının daha yüksek olduğu görülmektedir. Yaşa göre pozitif olgular değerlen- dirildiğinde ise scabies olgularının 25-44 yaş grubunda, pediculosis olgularının ise 10-14 yaş grubunda daha yüksek olduğu görülmektedir. Aynı zaman da 2017’nin ilk dört ayında bir önceki yıla göre her iki enfestasyonda da olgu sayılarının iki kat daha fazla olduğu görülmüştür. Sonuç: Scabies ve pediculosis enfestasyonlarının şehrimiz ve ülkemiz için hala önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Scabies, pediculosis, Kayseri

ABSTRACT
Objective: The present study aimed to evaluate scabies and pediculosis cases in the city of Kayseri and to contribute to the epidemiological data in Turkey.
Methods: Data for the present study were obtained from the Kayseri Directorate of Public Health. The distribution of lice and scabies accor- ding to age, sex, and years was evaluated retrospectively.
Results: A total of 3908 scabies and 4762 pediculosis cases have been reported from the central and peripheral districts of Kayseri between January 2006 and April 2017. It was observed that the number of female cases is higher in both infestations. When positive cases were eva- luated according to age, it appears that scabies cases in the 25-44 age group and pediculosis cases in the 10-14 age group are higher. At the same time, in the first 4 months of 2017, it was observed that the number of cases in both infestations was two times higher than that in the previous year.
Conclusion: We believe that scabies and pediculosis infestations are still a major public health concern in Turkey and its city.

URL:http://www.turkiyeparazitolderg.org/archives/archive-detail/article-preview/kayseri-ilinde-scabies-ve-pediculosis-epidemiyoloj/21881
DOI:10.5152/tpd.2018.5602
Short Title:TurkiyeParazitolDerg
File attachments: 
Thu, 2019-10-17 16:38 -- Yokb
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith